Algemene Voorwaarden

 

Welkom bij Healthy Benny! Met onze website bieden we een online shop-omgeving die u hopelijk duidelijk en informatief zult vinden. Er zijn een paar (cyber)spelregels waaraan onze bezoekers zich moeten houden wanneer ze onze site bezoeken, dus vragen we alle bezoekers deze algemene voorwaarden ('Overeenkomst’) aandachtig te lezen.

Lees deze Overeenkomst aandachtig, vooral de disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen, omdat u de voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt zodra u de site gaat gebruiken. We zijn niet van plan onze voorwaarden vaak te wijzigen, maar behouden ons wel het recht voor dat te doen.

1. Definities

Healthy Benny is een geregistreerde handelsnaam van Urban Warrior B.V. gevestigd te Moordrecht onder KvK nr. 65443799; hierna aangeduid als “Healthy Benny”
Klant: degene met wie Healthy Benny een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Healthy Benny en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

2. Intellectueel eigendom

Auteursrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op artwork, afbeeldingen, tekst, video- en audioclips, handelsmerken, logo's en andere inhoud van deze website ('Inhoud') zijn eigendom van Healthy Benny of worden met toestemming gebruikt.

Hoewel u alle informatie op deze website naar uw computer mag kopiëren voor eigen gebruik, mag u de Inhoud van de website niet in enig ander werk kopiëren of gebruiken. Ook mag u de Inhoud niet op een andere openbare of commerciële manier gebruiken. Dit houdt in dat u zonder licentie van ons geen enkel deel van onze website mag publiceren of online verspreiden. Dat houdt ook in dat Healthy Benny het volledige en complete eigendomsrecht op dergelijke Inhoud heeft, inclusief eventuele downloadbare software of code, afbeeldingen gebruikt in of gemaakt door de software en alle bijbehorende gegevens. U mag de Inhoud niet kopiëren, reproduceren, distribueren, of op enig andere wijze in een andere vorm gieten.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op deze site eigendom van Healthy Benny of onze zakenpartners.

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Healthy Benny.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

4. Prijzen

Alle prijzen die Healthy Benny hanteert zijn in Euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen die Healthy Benny hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Healthy Benny te allen tijde wijzigen.

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Healthy Benny niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een onvoorziene prijsverhoging. Tenzij het gaat om een verhoging van bijvoorbeeld de BTW, of een andere wetmatige verandering die aan de prijsverhoging ten grondslag ligt.

5. Levering

De producten worden geleverd via een geselecteerde koerierdienst van Healthy Benny. De leveringsvoorwaarden worden onderling door partijen overeengekomen. De klant dient te zorgen dat persoonlijke aflevering van de producten mogelijk is op de plaats en tijdens de uren die voor de levering werden doorgegeven. De klant is verantwoordelijk voor additionele kosten indien persoonlijke aflevering onmogelijk is. De klant kan een andere keuze aangeven waar de producten afgeleverd kunnen worden (bv. bij de buren of op een afgesproken plek). De levering wordt als voltooid aangemerkt door Healthy Benny indien de producten conform de aangegeven keuze van de klant worden afgeleverd. Meer info over leveringen vind je bij Bestelling en Levering

6. Herroepingsrecht

Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer het product is geopend. De bedenktijd van 14 dagen, begint: op de dag dat de consument het product heeft ontvangen. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar contact@healthybenny.nl, eventueel met behulp van het retourformulier dat te vinden is bij Ruilen en Retourneren. De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar Healthy Benny, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. Indien de producten tijdig bij Healthy Benny binnen zijn, worden uitsluitend aankoopkosten vergoed. 

7. Klachten

Indien een geleverd product niet voldoet aan wat de klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de klant Healthy Benny daarvan op de hoogte te stellen uiterlijk binnen 1 week na het vaststellen van de tekortkoming. Dit zodat Healthy Benny ruimschoots in de gelegenheid is om tijdig met een passende oplossing te komen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming.

8. Aansprakelijkheid

Healthy Benny is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien Healthy Benny  aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

Healthy Benny is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien Healthy Benny aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

9. Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Healthy Benny in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Healthy Benny kan worden toegerekend in een van de wil van Healthy Benny onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Healthy Benny kan worden verlangd.

Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Healthy Benny 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Healthy Benny er weer aan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Healthy Benny is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

10. Wijziging van de Overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

11. Wijziging Algemene Voorwaarden

Healthy Benny is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Grote inhoudelijke wijzigingen zal Healthy Benny zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.